Bezpieczeństwo

POSTĘPOWANIE Z UCZNIEM MAJĄCYM ZŁE SAMOPOCZUCIE

 1. Uczeń powinien zgłosić informację o złym samopoczuciu nauczycielowi, wychowawcy.
 1. W przypadku zachorowania ucznia na terenie szkoły należy powiadomić o tym rodziców. Mają oni obowiązek odebrać dziecko ze szkoły i zapewnić mu opiekę medyczną.
 2. W przypadku braku kontaktu z rodzicami (ich nieobecności w domu) dziecko pozostaje w szkole pod opieką nauczyciela, pielęgniarki bądź opiekuna świetlicy.

Nie ma możliwości aby taki uczeń opuścił szkołę bez opieki.

 1. W przypadku nagłego poważnego pogorszenia stanu zdrowia wzywane jest pogotowie ratunkowe. Uczeń zostaje powierzony opiece personelu medycznego karetki i do czasu pojawienia się rodziców towarzyszy mu wyznaczony przez dyrektora nauczyciel lub dyrektor szkoły.

 

POSTĘPOWANIE Z UCZNIEM, KTÓRY ULEGŁ WYPADKOWI

(wg rozporządzenia)

 1. Pracownik szkoły, który powziął wiadomość o wypadku ucznia:
 2. a) niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy,
 3. b) nie dopuszcza do zajęć lub przerywa je wyprowadzając uczniów z miejsca zagrożenia, jeżeli miejsce, w którym są lub będą prowadzone zajęcia może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów,
 1. c) niezwłocznie powiadamia Dyrektora Szkoły.

Jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia z klasą – prosi o nadzór nad swoimi uczniami nauczyciela uczącego w najbliższej sali lub nauczyciela mającego ”okienko”

 1. O każdym wypadku nauczyciel, pod opieką którego przebywał uczeń w chwili wypadku powiadamia rodziców poszkodowanego ucznia.
 2. Przy lekkich przypadkach (brak wyraźnych obrażeń – np. widoczne tylko lekkie zaczerwienienie, zadrapanie, lekkie skaleczenie), po udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanemu uczniowi, nauczyciel lub pielęgniarka powiadamia rodzica o zdarzeniu.
 3. W każdym trudniejszym przypadku (widoczne obrażenia, urazy, niepokojące objawy) nauczyciel lub pielęgniarka wzywa pogotowie ratunkowe sporządza notatkę do protokołu powypadkowego.
 1. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym Dyrektor Szkoły zawiadamia niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty.
 1. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia na terenie szkoły, dyrektor zawiadamia niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.
 1. Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń, miejsce wypadku pozostawia się nienaruszone. Dyrektor zabezpiecza je do czasu dokonania oględzin lub wykonania szkicu przez zespół powypadkowy.
 2. Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, imprezy organizowanej poza terenem szkoły, wszystkie stosowne decyzje podejmuje kierownik wycieczki/ opiekun grupy i on odpowiada za nie.
 1. W razie poważnego wypadku Dyrektor powołuje członków zespołu powypadkowego – w skład zespołu wchodzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nauczyciel, pod opieką którego zdarzył się wypadek.
 1. Zespół ten przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację powypadkową

– przeprowadza rozmowę wyjaśniającą z poszkodowanym uczniem (w obecności rodzica lub wychowawcy/pedagoga/psychologa szkolnego) i sporządza notatkę służbową;

– przesłuchuje świadków wypadku i sporządza protokoły przesłuchania; jeżeli

świadkami są uczniowie – przesłuchanie odbywa się w obecności wychowawcy lub pedagoga/psychologa szkolnego,

– sporządza protokół powypadkowy,

– protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu oraz dyrektor szkoły;

– z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania

powypadkowego zaznajamia się rodziców poszkodowanego ucznia, którzy

potwierdzają ten fakt podpisem w protokole;

– protokół doręcza się rodzicom poszkodowanego ucznia, którzy potwierdzają to

podpisem w protokole, organowi prowadzącemu i kuratorowi oświaty protokół

powypadkowy doręcza się na ich wniosek, jeden egzemplarz protokołu

powypadkowego pozostaje w szkole;

– w ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu powypadkowego osoby, którym

doręczono protokół, mogą złożyć zastrzeżenia do ustaleń protokołu (są o tym

informowani przy odbieraniu protokołu), zastrzeżenia składa się ustnie do protokołu powypadkowego lub na piśmie przewodniczącemu zespołu.

 1. Specjalista ds. bhp prowadzi rejestr wypadków wg wzoru określonego w odpowiednim rozporządzeniu.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11