Bezpieczeństwo

ORGANIZACJA PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH  I DYŻURÓW NAUCZYCIELI

  1. W czasie przerw uczniowie przebywają na korytarzu szkolnym, w czasie przerw obiadowych również w stołówce szkolnej. W okresie wrzesień-październik i maj-czerwiec przy sprzyjających warunkach pogodowych jako miejsce spędzania długich (15- i 20-minutowych) przerw może zostać również wyznaczony teren przyszkolny.
  1. Uczeń zobowiązany jest zachowywać się podczas przerw spokojnie, w sposób niezagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych osób – nie biegać, nie popychać innych, nie wychodzić poza teren szkoły, dbać o czystość i porządek w najbliższym otoczeniu, szanować mienie szkoły i cudzą własność.
  1. Uczeń zobowiązany jest wypełniać polecenia nauczyciela dyżurującego i innych pracowników szkoły, reagować na dostrzeżone przejawy zła, bezzwłocznie zgłosić pracownikom szkoły informacje o zauważonych zagrożeniach.

4.Uczniowie po terenie szkoły poruszają się według ustalonych zasad bezpieczeństwa:

-korytarz

-szatnia

-biblioteka

Ustalenia wewnętrzne nie obowiązują podczas ewakuacji.

  1. Podczas przerw nauczyciele pełnią dyżury zgodnie z opracowanym harmonogramem . Dyżury te są integralną częścią procesu opiekuńczowychowawczego szkoły i wchodzą w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela.
  1. W razie nieobecności nauczyciela dyżury pełni nauczyciel go zastępujący.
  2. Obowiązki nauczyciela dyżurującego
  3. a) Nauczyciel punktualnie rozpoczyna dyżur w wyznaczonym miejscu zgodnie z planem dyżurów nauczycielskich.
  1. b) Nauczyciel dyżurujący jest cały czas czynny, nie zajmuje się czynnościami, które przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu dyżurów.
  2. c) Reaguje na niewłaściwe zachowania uczniów.
  3. d) Jeżeli w trakcie dyżuru nauczyciela uczeń ulegnie wypadkowi, nauczyciel dyżurujący zobowiązany jest do przestrzegania procedury dotyczącej wypadków i urazów uczniowskich, jednocześnie zapewniając obecność nauczyciela dyżurującego w danym miejscu (doraźne zastępstwo).

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11