Edukacja Domowa

1 stycznia 2021

Czym jest edukacja domowa?

Edukacja domowa jest formą kształcenia, w której odpowiedzialność za proces nauczania dziecka biorą na siebie rodzice lub prawni opiekunowie. Tworząc program i wybierając metody kształcenia swoich pociech, organizują ich edukację w sposób zindywidualizowany – adekwatnie do wieku, potrzeb, predyspozycji i zainteresowań, przy zachowaniu zgodności z podstawą programową na danym poziomie nauczania. 

Dzieci korzystające z trybu nauczania domowego zostają zapisane do szkoły stacjonarnej, w której formalnie są uczniami, jednak nie mają obowiązku uczęszczania na tradycyjne lekcje. Uczniowie otrzymują legitymację szkolną i mają prawo uczestniczyć w dodatkowych zajęciach organizowanych przez szkołę. Pod koniec roku szkolnego dziecko musi podejść do egzaminu klasyfikacyjnego.

Domowe nauczanie w Polsce reguluje art. 37 ustawy Prawo oświatowe, pozwalający na naukę dziecka w domu za zgodą dyrektora szkoły, do której jest ono zapisane.

Edukacja domowa w naszej szkole

Prywatna Szkoła Podstawowa „Smyk” w Bielsku-Białej to miejsce przyjazne edukacji domowej. Doskonale rozumie założenia Szkoły domowej i proponuje indywidualne podejście do każdego ucznia. Ich rodzice mogą liczyć na pełne wsparcie w zakresie:

 • – udostępniania podręczników szkolnych,
 • – udziału w wydarzeniach organizowanych przez szkołę (zielone i białe szkoły) oraz w konkursach kuratoryjnych,
 • – udziału w zajęciach dodatkowych organizowanych w szkole, do których zalicza się:
  • – zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych,
  • – zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • – zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności.

Współpraca z Centrum Nauczania Domowego

Prywatna Szkoła Podstawowa „Smyk” w Bielsku-Białej współpracuje ściśle z Centrum Nauczania Domowego, które oferuje opiekę merytoryczną i dydaktyczną, aby nauczanie w domu było jak najbardziej efektywne i dopasowane do potrzeb każdego dziecka. Dzięki tej współpracy nasi uczniowie i ich rodzice mogą bezpłatnie korzystać z:

 • – dostępu do platformy edukacyjnej, scenariuszy zajęć lekcyjnych i repetytoriów zgodnych z obowiązującą podstawą programową,
 • – testów sprawdzających wiedzę i pomagających w przygotowaniu do egzaminów,
 • – udziału w zajęciach on-line z nauczycielami (wykłady i zajęcia grupowe),
 • – zajęć rozwijających pasje i zainteresowania uczniów,
 • – telefonicznego wsparcia dydaktycznego,
 • – udziału w konkursach i programach motywacyjnych,
 • – możliwości kontaktu z rówieśnikami z całej Polski,
 • – szkoleń, informatorów i poradników dla rodziców – nauczycieli swoich dzieci.

Egzaminy klasyfikacyjne

Każdy uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą musi przystąpić do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych. Egzaminy składają się z części pisemnej i ustnej – zawierają one zakres materiału z części podstawy programowej realizowanej podczas całego roku szkolnego. Do egzaminu uczeń może przystąpić w dowolnym momencie w trakcie trwania roku szkolnego, po uzgodnieniu terminu z dyrektorem szkoły, jednak nie później niż w dniu zakończenia zajęć edukacyjnych.

Jak rozpocząć naukę w domu?

Zgodnie z prawem oświatowym, dyrektor szkoły może zezwolić na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą. Zezwolenie może zostać wydane przed rozpoczęciem roku szkolnego lub w trakcie jego trwania, pod warunkiem dostarczenia kompletu dokumentów od rodziców lub prawnych opiekunów.

 

Jeżeli chcesz realizować nauczanie domowe w naszej placówce, wypełnij  >> ten formularz , a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami.

 

Jeżeli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami! 

Centrum Nauczania Domowego

Tel.: + 48 12 399 43 59

E-mail: sekretariat@domowi.edu.pl

lub

Prywatna Szkoła Podstawowa „Smyk” w Bielsku-Białej

Telefon: 33 821 99 33

E-mail : sekretariat@szkolasmyk.pl