Bezpieczeństwo

POSTĘPOWANIE Z UCZNIEM,KTÓRY ULEGŁ WYPADKOWI W SZKOLE

Nauczyciel, który jest świadkiem wypadku lub zajścia, w którym są poszkodowani, jest zobowiązany do podjęcia czynności ograniczających skutki zdarzenia.

 1. Udziela wymaganej pierwszej pomocy przedmedycznej.

Jeżeli obrażenia u poszkodowanego ucznia są poważne i wymagana jest

natychmiastowa pomoc medyczna specjalistyczna wzywa karetkę pogotowia po

wcześniejszym powiadomieniu rodziców lub opiekunów dziecka i dyrektora szkoły.

W przypadku, gdy życie dziecka jest zagrożone wówczas natychmiast

należy wezwać karetkę pogotowia a później powiadomić dyrektora szkoły

i rodziców.

 1. Nauczyciel zawsze upewnia się (po udzieleniu pomocy przedmedycznej), czy

uczeń może uczestniczyć w dalszych zajęciach, czy zostanie odebrany przez rodzica i o której godzinie. Uczeń nie może samodzielnie wracać do domu jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do jego samopoczucia.

 1. Każdy wypadek tj. rana cięta, uderzenie w głowę lub w inną część ciała itp.,

który wydarzył się w czasie pracy na lekcji, podczas upadku na przerwie należy powiadomić rodzica osobiście przy odbiorze dziecka lub telefonicznie.

 1. Każdy wypadek zgłaszamy w sekretariacie i wypełniamy kartę zgłoszenia

wypadku w dniu, w którym wypadek się zdarzył.

 1. Z każdego wypadku ucznia spisany jest protokół wypadku.
 2. O każdym wypadku, o którym jest mowa w punkcie 3 nauczyciel

powiadamia natychmiast dyrektora szkoły, a pod jego nieobecność osobę

kierującą placówką.

 

POSTĘPOWANIE Z UCZNIEM, KTÓRY ŹLE ZACHOWUJE SIĘ

NA ZAJĘCIACH

 

 1. W przypadku zachowania ucznia, które zaburza tok zajęć, nauczyciel prowadzący zajęcia podejmuje działania dyscyplinujące.
 2. W przypadku, gdy uczeń nie koryguje swojego zachowania, nauczyciel korzysta z pomocy pedagoga szkolnego.
 3. Pedagog przeprowadza rozmowę dyscyplinującą ucznia.
 4. W przypadku utrzymujących się trudności wychowawczych z uczniem, pedagog we współpracy z wychowawcą i rodzicami ucznia przeprowadza diagnozę problemów wychowawczych i emocjonalnych ucznia.
 5. Pedagog ustala system pracy z uczniem i oddziaływań indywidualnych w celu

eliminacji zachowań niepożądanych.

 

SZCZEGÓŁOWE PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU

AGRESYWNEGO ZACHOWANIA UCZNIA.

 

 Pierwszy krok to identyfikacja uczniów, którzy są zagrożeni agresją i przemocą oraz tych, którzy stosują agresję i przemoc w szkole. Wszyscy pracownicy szkoły powinni być przygotowani do rozpoznawania uczniów – potencjalnych ofiar i potencjalnych sprawców.

Symptomy umożliwiające identyfikację uczniów – ofiar agresji i przemocy to:

 • zamykanie się w sobie,
 • smutek, przygnębienie,
 • pogorszenie wyników w nauce,
 • osamotnienie,
 • zmienność nastrojów,
 • objawy psychosomatyczne (np. bole głowy, bole brzucha),
 • spóźnianie się do szkoły lub jej unikanie, wagary,
 • trzymanie się blisko nauczycieli,
 • bycie obiektem drwin ze strony kolegów,
 • izolowanie się,
 • ślady przemocy (sińce, zadrapania, zniszczone ubranie i przybory szkolne).

Symptomy umożliwiające identyfikację uczniów – sprawców agresji i

przemocy to:

 • demonstracja i używanie siły fizycznej,
 • silna potrzeba dominacji i podporządkowywania sobie innych,
 • trudności w podporządkowywaniu się normom,
 • impulsywność,
 • mała tolerancja na frustrację,
 • buntowniczość,
 • agresja (również wobec dorosłych),
 • słaba empatia wobec słabszych,
 • obniżony poziom lęku,
 • pozytywny obraz własnej osoby.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11