Bezpieczeństwo

PODEJMOWANIE INTERWENCJI W SYTUACJACH SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻEŃ

 

Działania podejmowane w sytuacjach wystąpienia zachowań agresywnych

i przemocowych muszą mieć charakter kompleksowy. Ich celem jest zmiana

zachowań sprawców i ofiar agresji. Skuteczność podejmowanych interwencji zależy od tego, czy nauczyciele i rodzice konsekwentnie realizują jednolity system oddziaływań wychowawczy wobec dziecka i sposoby reagowania na agresję.

System reagowania powinien uwzględniać następujące założenia:

 należy reagować na każdą sytuację, w której występuje agresja i przemoc

 brak reakcji komunikuje uczniom, że mają prawo tak się zachowywać,

 doraźne sytuacje wymagają szybkiej i zdecydowanej interwencji,

 ważne jest wykazywanie troski o ucznia (dotyczy to zarówno ofiary jak

i sprawcy). Nie należy potępiać ucznia, ale wskazywać na zachowania

nieaprobowane, wyrażać brak zgody na stosowanie agresji i przemocy,

 każdą sytuację należy wnikliwie rozpatrywać,

 konieczne jest współdziałanie z innymi nauczycielami i udzielanie sobie

nawzajem wsparcia.

Osoba podejmująca interwencje powinna unikać:

 • agresji fizycznej,
 • agresji słownej (nie obrażać, nie zawstydzać, nie oceniać ucznia lecz jego

zachowanie, nie stosować komunikatów typu „ Ty”),

 • okazywania niepewności,
 • długich monologów i moralizowania,
 • wchodzenia w rolę sprawcy, by mu pokazać, co czuje osoba poszkodowana.

Powinna natomiast :

 • reagować stanowczo,
 • mówić prosto i jasno,
 • traktować sprawcę jak osobę, która może sama wziąć odpowiedzialność za swoje czyny, ale jednocześnie swoim zachowaniem woła o pomoc,
 • jeśli to konieczne to użyć siły, ale tylko tyle, ile potrzeba np. do rozdzielenia

bijących się uczniów, lub przytrzymać, kiedy dziecko ma napad furii), a

w wyjątkowej sytuacji należy wezwać Policję,

 • szanować ucznia (mówić o zachowaniu, nie o osobie).

Interwencja powinna zostać odnotowana w dokumentacji szkolnej – zgodnie

z przyjętymi przez szkołę procedurami.

W przypadku braku efektu interwencji doraźnej nauczyciel powinien

podjąć dalsze działania:

 1. Poinformowanie wychowawcy o zdarzeniu.
 2. Przeprowadzenie przez wychowawcę rozmowy z uczniem/ uczniami w obecności nauczyciela –świadka zdarzenia,
 • jeżeli w zdarzeniu agresji lub przemocy uczestniczy więcej niż jedna osoba należy rozmawiać z każdym z osobna, zaczynając od lidera grupy,
 • miejscem rozmów powinno być pomieszczenie zapewniające spokój i brak osób nie zainteresowanych sprawą,
 • nauczyciel, który decyduje się na przeprowadzenie rozmowy powinien jasno

określić jej cel,

 • nauczyciel powinien opisać zachowanie ucznia, które jest powodem rozmowy ,
 • należy upewnić ucznia, że nauczyciel chce mu pomoc,
 • sprawca (sprawcy) musi otrzymać od nauczyciela jasny i jednoznaczny komunikat o braku akceptacji zachowania agresywno – przemocowego,
 • należy dać uczniowi szansę wypowiedzenia się na temat zachowania będącego

powodem interwencji,

 • wysłuchać, stosując aktywne metody słuchania,
 • jeżeli uczeń milczy należy powrócić jeszcze raz do propozycji pomocy,
 • omówić z uczniem skutki przejawianych przez niego zachowań oraz poinformować o potrzebie spotkania z rodzicami
 • jasno określić konsekwencje.
 1. Przeprowadzić rozmowę z dziećmi – ofiarami agresji lub przemocy i powiadomić ich rodziców.

W rozmowach z dziećmi – ofiarami przemocy należy pamiętać, aby:

 • powiedzieć dziecku o swoich intencjach
 • okazać ciepło i akceptację,
 • wczuć się w stan emocjonalny dziecka,
 • dostosować się do sposobu mówienia, siedzenia dziecka,
 • aktywnie, uważnie słuchać,
 • zadawać pytania ułatwiające nawiązanie kontaktu,
 • unikać zbyt wielu dociekliwych pytań,
 • nie oceniać dziecka ani zdarzeń, które przedstawia,
 • nie podważać jego wypowiedzi,
 • pomagać dziecku nazywać uczucia,
 • nie mówić za dziecko,
 • nie wyręczać dziecka,
 • pokazywać dziecku jego mocne strony, dowartościować je,
 • docenić odwagę dziecka, kiedy mówi o bolesnych dla siebie zdarzeniach,
 • uszanować jego odmowę i lęk, kiedy nie wskazuje sprawców,
 • przypomnieć dziecku prawa, które go chronią,
 • informować dziecko o wszystkim, co zamierzamy zrobić w tej sytuacji,
 • zmotywować je do współpracy ( z wychowawcą, pedagogiem szkolnym,

psychologiem, terapeutą, przedstawicielami innych instytucji) w celu rozwiązania problemu.

 • być cierpliwym – dawać czas na udzielenie odpowiedzi,
 1. Sporządzenie notatki ( opis zdarzenia, osoby uczestniczące, sprawca,

poszkodowany).

W sytuacji powtarzających się agresywnych zachowań dziecka,

wezwanie rodziców /prawnych opiekunów ucznia do szkoły w celu:

1.Omówienia z rodzicami zachowania dziecka i ustalenie strategii współpracy

rodziców ze szkołą:

 • pozyskanie ich do współpracy,
 • ustalenie jej zasad,
 • opracowanie kontraktu dla dziecka, określenie w nim zachowania

nieakceptowanego, oczekiwania wobec dziecka,

 • ustalenie zaleceń do pracy z uczniem dla rodzica zadań określonych w kontrakcie,
 • ustalenie hierarchii konsekwencji.
 1. Wspólnie z rodzicami przyjąć ostateczną wersję kontraktu.
 2. Monitorować realizację kontraktu.
 3. Jeżeli kontrakt ma być udostępniony innym nauczycielom, o fakcie tym powinni być powiadomieni rodzice.
 4. Przekazanie rodzicom informacji dotyczących oferty zajęć proponowanych przez szkołę w celu przeciwdziałaniu agresji:

– zajęcia pozalekcyjne , szczególnie sportowe i artystyczne,

– świetlica socjoterapeutyczna,

– konsultacja dla ucznia i rodzica,

– stałe wsparcie pedagoga i psychologa,

 1. Wyrażenie pisemnej deklaracji dotyczącej uczestnictwa ucznia w oferowanych zajęciach.
 2. Zgłaszanie powtarzającej się sytuacji agresywnych zachowań u dziecka do

pedagoga i dyrektora szkoły.

 1. Natychmiastowe powiadomienie przez wychowawców pedagoga, psychologa

i dyrektora szkoły o przypadkach szczególnie drastycznych zachowań agresywnych (stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia).

 1. Ustalenie przez wychowawcę w porozumieniu z dyrektorem szkoły sankcji

w stosunku do ucznia/ uczniów , w oparciu o Statut Szkoły.

 • upomnienie ustne otrzymane w indywidualnej rozmowie z nauczycielem

przedmiotu lub wychowawcą

 • upomnienie ustne z wpisem do zeszytu obserwacji lub zeszytu ucznia
 • upomnienie dyrektora szkoły otrzymanym w indywidualnej rozmowie z pisemnym powiadomieniem rodziców ucznia
 1. Przekazanie rodzicom (prawnym opiekunom) pisemnej lub ustnej informacji na temat wyciągniętych w stosunku do ucznia/ uczniów konsekwencji wynikających ze Statutu Szkoły.
 2. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy z kadrą pedagogiczną lub nie

reagują na wezwanie do stawiennictwa w szkole, a nadal u dziecka występują

agresywne zachowania, szkoła pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd

rodzinny lub Policję.

 1. W sytuacji , gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej metody oddziaływań wychowawczych (rozmowy z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkanie z pedagogiem/psychologiem, itp.) i ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów dalszy tok postępowania leży w kompetencji w/w instytucji.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11