Bezpieczeństwo

POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH ZAGROŻENIA UCZNIA DEMORALIZACJĄ

LUB SKUTKAMI CZYNÓW ZABRONIONYCH

 

 1. Podejrzenie popełnienia kradzieży przez ucznia na terenie szkoły.
 2. Nauczyciel powiadomiony o kradzieży zgłasza ten fakt do pedagoga

i powiadamia wychowawcę i Dyrektora Szkoły.

 1. Pedagog przeprowadza działania wyjaśniające (monitoring, rozmowa z uczniem lub klasą).
 2. Wychowawca/pedagog powiadamia rodziców (opiekunów) ucznia, w razie

konieczności informuje o zdarzeniu policję.

 1. Bójka uczniów na terenie szkoły.
 2. W przypadku bójki należy w miarę możliwości odizolować uczestników

i powiadomić wychowawcę i pedagoga.

 1. Pedagog ustala okoliczności zdarzenia (monitoring, rozmowa ze świadkami).
 2. Nauczyciel lub wychowawca wpisuje uwagę do dziennika elektronicznego

 i powiadamia rodziców (opiekunów) ucznia.

 1. Podejrzenie popełnienia wymuszenia przez ucznia na terenie szkoły.
 2. Nauczyciel, któremu zgłoszony został przypadek wymuszenia, niezwłocznie

powiadamia o tym fakcie wychowawcę lub pedagoga.

 1. Wychowawca i pedagog przeprowadzają rozmowę z ofiarą zdarzenia, udzielając jej wsparcia i porady we współpracy z psychologiem szkolnym.
 2. Wychowawca i pedagog ustalają okoliczności zdarzenia.
 3. Wychowawca powiadamia rodziców (opiekunów) ucznia.
 4. Uczeń przebywający na terenie szkoły w stanie sugerującym spożycie

alkoholu lub środków odurzających.

 1. Nauczyciel powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę i pedagoga oraz sporządza notatkę.
 2. Ucznia należy odizolować (uczeń nie może pozostawać bez opieki).
 3. Pedagog/pielęgniarka szkolna zawiadamia o fakcie rodziców i zobowiązuje ich do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły.
 4. Pedagog/pielęgniarka szkolna może wezwać lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia pomocy medycznej.
 5. Gdy rodzice odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole lub

przeniesieniu go do placówki służby zdrowia decyduje lekarz.

 1. Gdy rodzice nie zgłaszają się po dziecko, a jest ono agresywne, pedagog

powiadamia policję.

 1. O zaistniałej sytuacji pedagog informuje dyrekcję szkoły.
 2. Podejrzenie posiadania przez ucznia alkoholu lub środków odurzających.
 3. Nauczyciel powiadamia o swoich podejrzeniach pedagoga.
 4. Ucznia należy odizolować.
 5. W obecności drugiej osoby dorosłej pedagog żąda okazania zawartości kieszeni i plecaka (samodzielne przeszukanie plecaka lub odzieży to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji).
 6. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie (substancji nie należy dotykać, aby

nie zatrzeć śladów) należy ją zabezpieczyć i wezwać policję.

 1. Jeżeli uczeń odmawia współpracy, pedagog niezwłocznie powiadamia

o zaistniałym zdarzeniu rodziców (opiekunów) ucznia i wzywa policję.

 1. Pedagog sporządza notatkę ze zdarzenia.
 2. Znalezienie na terenie szkoły substancji przypominających alkohol lub

środki odurzające.

 1. Osoba znajdująca substancję zabezpiecza ją przed dostępem osób

niepowołanych, powiadamia Dyrektora Szkoły, który wzywa policję.

 1. Ujawnienie cyberprzemocy (internet, telefon komórkowy).
 2. Nauczyciel, któremu zgłoszony został przypadek cyberprzemocy, niezwłocznie powiadamia o tym fakcie wychowawcę/pedagoga.
 3. Wychowawca i pedagog przeprowadzają rozmowę z ofiarą cyberprzemocy,

udzielając jej wsparcia we współpracy z psychologiem szkolnym.

 1. Wychowawca i pedagog ustalają okoliczności zdarzenia, ewentualnych świadków oraz informują dyrektora Szkoły.
 2. Wychowawca i pedagog przy pomocy nauczyciela informatyki zabezpieczają

dowody i ewentualnie ustalają tożsamość sprawcy.

 1. Pedagog zawiadamia rodziców poszkodowanego ucznia.
 2. Wychowawca i psycholog monitorują sytuację poszkodowanego ucznia i udzielają pomocy psychologicznej.

 

ORGANIZOWANIE IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH

 

 1. Szkoła organizuje, współorganizuje imprezy, wydarzenia, uroczystości

i konkursy. Mogą one mieć charakter działań klasowych, międzyklasowych,

środowiskowych, międzyszkolnych, wojewódzkich, ogólnopolskich.

 1. Przez imprezę czy uroczystość szkolną rozumie się:

– akademia szkolna,

– apel uczniowski,

– uroczystości okolicznościowe: jasełka, poranek wielkanocny

– konkurs wewnątrzszkolny/zewnętrzny,

– dyskoteka: zabawa, bal.

Wszystkie imprezy i uroczystości umieszczone są w harmonogramie pracy szkoły, który jest przyjmowany na posiedzeniu rady pedagogicznej na początku roku bądź wynikają z bieżących potrzeb.

 1. Organizacją takiej imprezy zajmuje się nauczyciel wyznaczony w harmonogramie pracy szkoły.
 2. Szczegóły dotyczące przebiegu organizator musi uzgodnić z Dyrektorem Szkoły przed podaniem ich do wiadomości zainteresowanym.
 3. Podczas imprezy/uroczystości uczniowie pozostają pod opieką wyznaczonego

nauczyciela, który ma obowiązek zadbać o bezpieczeństwo wszystkich uczestników.

6.Udział w konkursach, zawodach, wyjazdach i w dyskotece szkolnej odbywa się wyłącznie za pisemną zgodą rodziców.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11