Świetlica

Świetlica szkolna działa w godzinach 7.00 – 8.00 oraz 13.20 – 17.00.

Rodzice deklarują pisemnie chęć korzystania przez swoje dziecko z zajęć świetlicowych.

Regulamin świetlicy dostępny jest w salach świetlicowych.

 

Plan pracy świetlicy szkolnej na rok 2015/2016 PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SMYK

Informacje ogólne dotyczące funkcjonowania świetlicy szkolnej

Świetlica jest miejscem zapewniającym opiekę uczniom, którzy muszą dłużej przebywać w szkole. Czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 14.30 – 17.00. Jest to czas przeznaczony na odrabianie lekcji oraz swobodną zabawę w pomieszczeniu świetlicy.

Na świetlicę mogą uczęszczać uczniowie, których rodzice bądź opiekunowie prawni wypełnili i podpisali Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy.

Wewnętrzny Regulamin Świetlicy Szkolnej na rok 2015/2016

  1. Na świetlicy przebywają tylko uczniowie, których rodzice wypełnili i przedłożyli wychowawcy świetlicy Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy.
  1. Dzieci zostają przyprowadzane do świetlicy przez wychowawców grup (dotyczy to szczególnie klas 1 -3), bądź jeżeli przychodzą same zgłaszają fakt przyjścia wychowawcy świetlicy.
  1. Bez pozwolenia nie opuszczamy sali świetlicy, o konieczności wyjścia z niej informujemy każdorazowo wychowawcę świetlicy.
  1. Wychowawca świetlicy współpracuje z wychowawcami grup i jest informowany przez nich o uczestnictwie poszczególnych dzieci w zajęciach dodatkowych odbywających się w godzinach pracy świetlicy.
  1. Będąc na placu szkolnym, spacerze, nie oddalamy się od grupy.