TWOJA PRZYSZŁOŚĆ

TERMINY POSTEPOWANIA REKRYTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH , których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja do klas pierwszych publicznych branżowych szkół I stopnia, techników i liceów ogólnokształcących prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała jest prowadzona  systemem elektronicznym na stronie: https://slaskie.edu.com.pl/kandydat,  z wyjątkiem rekrutacji do Branżowej Szkoły I Stopnia nr 4 im. Stanisława Staszica w Bielsku-Białej przy ul. Maksyma Gorkiego 7 (rekrutacja odbywa się bezpośrednio w szkole).

 • Zakładanie konta w systemie i złożenie wniosku od 15.05.2023 – 19.06.2023 do godz. 15:00
 • Składanie wniosków do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych- 15.05.2023 – 29.05.2023 do godz 15.00. W systemie elektronicznej rekrutacji kandydat posługuje się numerem PESEL, na który można założyć tylko jedno konto. Kandydat wybiera dowolną liczbę oddziałów maksymalnie w trzech szkołach, do których ubiega się o przyjęcie. Wydrukowany i podpisany przez co najmniej jednego rodzica /prawnego opiekuna wniosek należy złożyć w szkole pierwszego wyboru (szkoła, której oddział wskazany jest na pierwszym miejscu) w wyżej wymienionym terminie.
 • Terminy prób sprawności fizycznej do oddziałów sportowych, sprawdzianu kompetencji językowych od oddziałów dwujęzycznych- podane do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły do 12.05.2023.
 • Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do oddziałów sportowych, sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych I termin 30.05.2023- 12.06.2023;/ II termin  do 5.07.2023
 • Ogłoszenie wyników prób sprawności fizycznej do oddziałów sportowych, wyników
  sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych I termin do 14.06.2023; / II termin do 6.07.2023
 • Szczegółowe terminy prób sprawności fizycznej i sprawdzianu kompetencji językowych określa dyrektor szkoły (dostępne na stronach internetowych szkół).
 • Wprowadzanie danych o osiągnięciach  i dostarczanie dokumentów do szkoły pierwszego wyboru (świadectwa, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty). od 23.06.2023 – 10.07.2023 do godz 15.00 Kandydat samodzielnie wprowadza osiągnięcia na podstawie świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
 • Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe (Szkołą Branżowa I i Technikum) skierowania na badanie lekarskie od 15.05.2023 – 20.07.2023
 • Możliwość zmiany decyzji dotyczącej wyboru szkoły/oddziałów od 23.06.2023 – 10.07.2023 do godz. 15:00. Kandydaci mogą zmienić decyzję dotyczącą wyboru szkoły lub oddziałów. W celu wprowadzenia zmian we wniosku należy:
  • z jednym z rodziców/prawnych opiekunów udać się do szkoły pierwszego wyboru lub skontaktować się ze szkołą, zwrócić się do komisji rekrutacyjnej o anulowanie złożonego wniosku i zwrot załączników,
  • wprowadzić do systemu nowe informacje, wydrukować i podpisać przez rodziców/prawnych opiekunów nowy wniosek.
  • złożyć osobiście lub w formie elektronicznej nowy wniosek wraz z innymi wymaganymi dokumentami w szkole, która teraz jest szkołą pierwszego wyboru.
 • Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (przez system naboru lub na stronie szkoły) 18.07.2023
 • Potwierdzanie woli podjęcia nauki 18.07.2023 – 25.07.2023. do godz. 15.00
 • Złożenie w szkole oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,
 • w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania.
 • Ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły oraz podanie informacji o wolnych miejscach 26.07.2023 do godz 14
 • Opublikowanie na stronie Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych do 27.07.2023
 • Rekrutacja uzupełniająca ( w przypadku gdy uczeń nie dostanie się do żadnej z wybranych wcześniej szkół)
 • Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej- 27.07.2023 – 1.08.2023 do godz 15
 • Przeprowadzenie sprawdzianów uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych oraz prób sprawności fizycznej- 2.08.2023 – 7.08.2023
 • Podanie wyników sprawdzianów uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych oraz prób sprawności fizycznej- do 8.08.2023
 • Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych / niezakwalifikowanych- 8.08.2023
 • Potwierdzenie woli przyjęcia przez złożenie w szkole oryginału świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty- 8..08.2023 – 14.08.2023 do godz 15
 • Podanie listy kandydatów przyjętych /nieprzyjętych do szkoły- 16.08.2023. Niektóre ze szkół tzw. prywatnych, społecznych prowadzą nabór poza systemem naboru elektronicznego. Informacje takie znajdują się bezpośrednio na stronach szkół.

Agata Żwak- szkolna doradczyni zawodowa