PROJEKT „TRZYMAJ FORMĘ”

Trzymaj formę!

To inicjatywa propagująca zdrowy styl życia o unikalnym, dwukierunkowym podejściu:
propagującym zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną

 

$1

PROJEKT PROGRAMU EDUKACYJNEGO „TRZYMAJ FORMĘ” realizowanego w Prywatnej Szkole Podstawowej SMYK w Bielsku-Białej w roku szkolnym 2023/2024 wraz z podsumowaniem.

Cel główny: Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród dzieci i młodzieży szkolnej, ich rodzin i środowiska lokalnego poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, czyli promocję aktywności fizycznej oraz prawidłowego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży.

Cele szczegółowe:

 1. Poszerzenie wiedzy na temat zdrowego żywienia, zbilansowanej diety, aktywności ruchowej.
 2. Kształtowanie umiejętności niezbędnych do utrzymania dobrego zdrowia i kondycji fizycznej.
 3. Uświadomienie zagrożeń dla młodego organizmu – anoreksja, bulimia.
 4. Propagowanie zdrowego trybu życia.
 5. Zwiększenie aktywności ruchowej poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach wychowania fizycznego oraz na zawodach sportowych.

Cele wychowawcze:

 1. uczeń potrafi aktywnie wypocząć,
 2. uczeń zna higienę przygotowywania i spożywania posiłków,
 3. uczeń pogłębia zainteresowanie problematyką prozdrowotną,
 4.  uczeń przekazuje zdobytą wiedzę swojej rodzinie, rówieśnikom.

$2

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU

1. Adresaci projektu:
Uczniowie i nauczyciele klas VI– VIII Prywatnej Szkoły Podstawowej SMYK w Bielsku-Białej oraz ich rodziny, środowisko lokalne.

2. Realizatorzy projektu:
Koordynator: Pedagog szkolny
Inni nauczyciele odpowiedzialni za realizację założeń tego programu: ??

 • nauczyciele wychowania fizycznego,
 • wychowawcy,
 • pielęgniarka szkolna,
 •  opiekunowie świetlicy szkolnej,

3. Termin realizacji: rok szkolny 2023/2024.
4. Program realizowany będzie na lekcjach: godzinach wychowawczych, lekcjach wychowania fizycznego oraz różnych formach zajęć sportowych, a także zajęciach pozalekcyjnych. ??

$3

DZIAŁANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI PROGRAMU „TRZYMAJ FORMĘ”

 1. Przekazanie kadrze nauczycielskiej informacji o przystąpieniu szkoły do kolejnej edycji programu „Trzymaj formę!” podczas zebrania Rady Pedagogicznej
 2. Zapoznanie wszystkich uczestników i realizatorów programu z jego założeniami i harmonogramem.
 3. Propagowanie zdrowego żywienia i higienicznego trybu życia na lekcjach przyrody, biologii, techniki, wychowania fizycznego, wychowania o życia w rodzinie, plastyki, godzin wychowawczych, zajęć świetlicowych i pozalekcyjnych (cały rok szkolny).
 4. Prowadzenie podstrony internetowej na stronie www szkoły poświęconej programowi „Trzymaj Formę” (cały rok szkolny).
 5. Przeprowadzenie badań BMI (Body Mass Index) na wybranej grupie uczniów. Celem badań jest sprawdzenie prawidłowej masy ciała (pielęgniarka szkolna).
 6. Propagowanie i wdrażanie 10 zasad prawidłowego żywienia opracowanych według Instytutu Zdrowego Żywienia w Warszawie: ulotki, plakaty, reklama, zajęcia praktyczne (cały rok szkolny).
 7. Praktyczne zaznajamianie uczniów z produktami żywnościowymi i ich składem (cały rok szkolny):
  • Zawartość składników produktu spożywczego – umiejętność czytania etykiet (np. dodatki do żywności, które samodzielnie nie są przeznaczone do spożycia – dodane do produktu wpływają na jego trwałość, konsystencję, barwę, zapach lub smak).
 8. Propagowanie aktywnego stylu życia poprzez zajęcia wychowania fizycznego i różnorodne formy zajęć pozalekcyjnych (cały rok szkolny):
  • Gry i zabawy rekreacyjno – sportowe,
  • Zajęcia pozalekcyjne-kółko piłki nożnej,
  • Promowanie marszów nordick walking,
  • Zajęcia pozalekcyjne – kółko taneczne,
  • Zajęcia pozalekcyjne – kołko cheerleaderki.
  • Organizowanie środowiskowych imprez rekreacyjno – sportowych, np. „Sportowy Dzień Dziecka”.
  • Organizacja Szkolnych Turniejów w grach zespołowych.
  • Organizowanie pogadanek na temat zdrowej żywności.
 9. Pedagogizacja rodziców w zakresie treści promowanych w projekcie: ankiektyzacja, pogadanki, spotkania z dietetykiem (podczas wywiadówek, imprez integracyjnych i innych spotkań).
 10. Realizacja projektów edukacyjnych o tematyce zdrowego trybu życia: „Chemiczne składniki żywności” – lekcje chemii, „Jakich informacji dostarczają etykiety produktów spożywczych?” – lekcje biologii, „Fast food – dlaczego jest niezdrowy?” – lekcje przyrody, „Anoreksja i bulimia – choroby związane z żywieniem” – lekcje biologii (cały rok szkolny).
 11. Dobre praktyki – dawanie przykładu własnym zachowaniem, np. wspólne z uczniami jedzenie II śniadania; propagowanie picia wody, jedzenia warzyw i owoców, aktywności sportowej np. poprzez gimnastykę śródlekcyjną; włączanie rodziców do działań.
 12. Tworzenie gazetek ściennych o tematyce zdrowego trybu życia (cały rok szkolny). Realizacja programów edukacyjnych, np. „Warzywa i owoce w szkole”, „Szkoła Promująca Zdrowie”. Promowanie w szkole zdrowego trybu odżywiania poprzez wprowadzenie codziennej dostępności do owocowych/ warzywnych przekąsek dostarczanych przez lokalnego dostawcę.