PROCEDURA ORGANIZACJI PRACY w Prywatnej Szkole Podstawowej Smyk w sytuacji zawieszenia zajęć

26 października 2020

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2020/2021 (kliknij, aby pobrać w postaci dokumentu pdf)

 

 PROCEDURA ORGANIZACJI PRACY w Prywatnej Szkole Podstawowej Smyk w sytuacji zawieszenia zajęć.

Procedura dotyczy sytuacji gdy:

 1. Uczeń przebywa na kwarantannie.
 2. Zawieszone są zajęcia dla klasy.
 3. Zawieszone są zajęcia dla etapu edukacyjnego lub całej szkoły.

 

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Procedura organizacji pracy została opracowana z uwzględnieniem informacji od rodziców, uczniów i nauczycieli po zdalnym nauczaniu w okresie zawieszenia zajęć w roku szkolnym 2019/2020.
 2. Szkoła wykorzystuje do zdalnego nauczania platformę Classroom i dziennik elektroniczny. Z aplikacji tych uczeń może korzystać na komputerze, tablecie lub telefonie – dla których dedykowane są specjalne aplikacje.
 3. Nauczyciele mogą wykorzystywać inne platformy edukacyjne w porozumieniu z rodzicami uczniów i za zgodą dyrektora.
 4. Wszyscy uczniowie klas IV – VIII zostali przeszkoleni w zakresie korzystania z platformy Classroom.
 5. Praca zdalna może odbywać się:
 6. a) synchronicznie – nauczyciel i uczniowie pracują w jednym czasie, np. wideolekcja (spotkanie) na platformie, czat.
 7. b) asynchronicznie – w różnym czasie, np. nagrania lekcji, prezentacje, linki do materiałów edukacyjnych, dokumenty, filmy udostępnione uczniom na platformie/w sieci, notesy zajęć na platformie.
 8. c) łączenie pracy równoległej z pracą rozłożoną w czasie, np. wykonanie wspólnie mini projektu, poszukiwanie informacji w celu rozwiązania problemu, a następnie przygotowanie prezentacji efektów wspólnej pracy.
 9. d) konsultacje, podczas których nauczyciel jest dostępny on-line dla uczniów, (rozmowy indywidualne wideo, rozmowy głosowe na czacie platformy Classroom).
 10. Procedura organizacji pracy zostaje udostępniona do wiadomości nauczycieli, uczniów i rodziców przez dziennik elektroniczny i na stronie internetowej szkoły.

 

UCZEŃ PRZEBYWA NA KWARANTANNIE

W klasach I – III

 1. Wychowawca przesyła informacje przez dziennik elektroniczny materiały przygotowane dla klasy i zadania do wykonania w domu pod kontrolą rodziców.
 2. Wychowawca informuje rodziców, które zadania/ćwiczenia rodzice powinny być przesłane do sprawdzenia, a które będą sprawdzone po zakończeniu kwarantanny/po powrocie do stacjonarnego nauczania.
 3. Po sprawdzeniu zadań/ćwiczeń wychowawca udziela informacji zwrotnej.

 

W klasach IV – VIII

 1. Nauczyciele przedmiotów koordynują działania uczniów, przebywających na kwarantannie, utrzymują stały kontakt z rodzicami tego ucznia i jeżeli sytuacja tego wymaga, organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
 2. Nauczyciele przedmiotów, w miarę możliwości, mogą umożliwić uczniowi/uczniom uczestniczenie w lekcji on-line.
 3. Wykonane zadania domowe uczeń przesyła lub przekazuje w terminie i w sposób uzgodniony z nauczycielem przedmiotu.

 

ZAWIESZONE SĄ ZAJĘCIA W KLASIE

 1. Wychowawca pozostaje w kontakcie z uczniami i rodzicami oraz na bieżąco monitoruje realizację obowiązku szkolnego przez uczniów, sprawdzając ich obecność na zajęciach on-line. W przypadku nieobecności ustala przyczynę tego zdarzenia.
 2. Wychowawca, we współpracy z innymi nauczycielami, ustala poziom zaangażowania uczniów, ich aktywność w trakcie zajęć oraz pomaga w rozwiązywaniu bieżących problemów.
 3. Wychowawca, dostosowuje tematykę lekcji wychowawczych do pojawiających się problemów związanych ze zdalnym nauczaniem i pandemią.
 4. Wychowawca współpracuje z nauczycielem współorganizującym kształcenie specjalne dla uczniów z orzeczeniami.
 5. Nauczyciele przedmiotów i pedagodzy są dostępni dla uczniów i rodziców on-line, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
 6. Nauczyciele uczący w klasie współpracują ze sobą: uzgadniają zakres i liczbę prac zadawanych uczniom, sposoby udzielania informacji zwrotnej, realizacji zajęć wychowania fizycznego i przedmiotów artystycznych.

 

ZAWIESZONE SĄ ZAJĘCIA DLA ETAPU EDUKACYJNEGO LUB CAŁEJ SZKOŁY

 1. Dyrektor szkoły wyznacza minimalną liczbę lekcji on-line z poszczególnych przedmiotów, czas ich trwania i opracowuje plan zajęć tygodniowych.
 2. Liczba lekcji on-line wynika z liczby godzin danego przedmiotu w szkolnym planie nauczania.
 3. Dyrektor, we współpracy z wychowawcami, ustala sposób potwierdzania uczestnictwa ucznia na zajęciach on-line oraz sposób i usprawiedliwiania nieobecność.
 4. Nauczyciele współpracują ze sobą: ustalają treści kształcenia, które będą realizowane w poszczególnych klasach, i rekomendowany sposób ich realizacji (narzędzia, metody i formy).
 5. W zakresie metodyki nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nauczyciele są ze sobą w stałym kontakcie on-line, dzielą się doświadczeniami, spostrzeżeniami, współpracują przy tworzeniu materiałów edukacyjnych do pracy zdalnej, dzielą się nimi, wspólnie pracują nad zadaniami domowymi dla uczniów.
 6. Nauczyciele tak aranżują zajęcia, aby uczniowie korzystali wzajemne ze swojej wiedzy i umiejętności – dyskusje, wymiana poglądów.
 7. Pedagodzy i nauczyciele specjaliści w razie potrzeby:
 8. a) wspomagają wychowawców w opracowaniu scenariuszy i prowadzeniu lekcji wychowawczych,
 9. b) opracowują materiały dostosowane do potrzeb uczniów wynikających z określonych sytuacji,
 10. c) udostępniają linki do wartościowych filmów lub tutorialu z Internetu,
 11. d) tworzą krzyżówki, quizy on-line odnoszące się do przeżywanych emocji,
 12. e) wspomagają nauczycieli w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w czasie zajęć on-line,
 13. Nauczyciele wychowania fizycznego opracują dla poszczególnych klas zestawy ćwiczeń wzmacniających mięśnie posturalne, które biorą udział w utrzymaniu prawidłowej postawy ciała i ćwiczenia oddechowe, rozluźniające ciało.
 14. Nauczyciele świetlicy współpracują z wychowawcami i nauczycielami uczącymi w klasach I-III (opracowują zabawy muzyczno – ruchowe, propozycje prac plastyczno – technicznych, wirtualne spacery po zamkach, kolorowanki, poszukują materiałów w sieci, które można wykorzystać przy konstruowaniu scenariuszy lekcji.
 15. Zajęcia terapeutyczne, które odbywają się online, koniecznie z wizją i trwają 30 minut. Po zajęciach rodzic otrzymuje wskazówki do pracy i następuje demonstracja ćwiczeń, jeśli rodzic jest w domu. Jeśli rodzica nie ma, informacja zwrotna przekazywana jest w formie elektronicznej. Wysłane są materiały do pracy w domu.

 

WARUNKI I SPOSOBY OCENIANIA UCZNIÓW

 1. W czasie pracy zdalnej nauczyciele ustalają oceny bieżące za wykonywane zadania, w szczególności za:
 2. a) sprawdziany, kartkówki, testy,
 3. b) pracę domową (prace pisemne, karty pracy, zdjęcie wykonanej pracy, nagranie itp.),
 4. c) wypracowanie,
 5. d) inne prace, np.: referaty, prezentacje, projekty itp.,
 6. e) rozwiązywanie testów, quizów, rebusów itp.,
 7. f) odpowiedź ustną.
 8. Nauczyciel określa sposób sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz decyduje, które zadanie będzie podlegało ocenie.
 9. Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac, projektów umieszczonych na platformie, lub poprosić o samodzielne wykonanie pracy w domu i udokumentowanie jej np. w postaci zdjęcia przesłanego drogą elektroniczną.
 10. Wszystkie prace, które nauczyciel zlecił uczniom jako obowiązkowe, podlegają ocenie. Nie oznacza to jednak, że ocena musi być wyrażona stopniem.
 11. Uczeń ma możliwość poprawienia ocen niedostatecznych otrzymanych za zadania wykonywane w czasie zdalnego nauczania w sposób i w terminie ustalonym przez nauczyciela.
 12. Informacja na temat przeprowadzania testów sprawdzających wiedzę powinna być umieszczana odpowiednio wcześniej w dzienniku elektronicznym zgodnie z przedmiotowymi zasadami oceniania. Należy określić datę i godzinę rozpoczęcia testu oraz przewidywany czas na jego wykonanie.
 13. Uczeń, który nie weźmie udziału w teście sprawdzającym wiedzę (kartkówka, sprawdzian), jest zobowiązany do napisania testu w terminie dodatkowym, ustalonym przez nauczyciela.
 14. Oceny uzyskane podczas nauczania zdalnego są odnotowane w e-dzienniku.
 15. Przy ocenianiu uczniów obowiązuje skala ocen i rangi opisane w przedmiotowych zasadach oceniania.
 16. Pozostałe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania regulują dotychczasowe zapisy Statutu Szkoły.

 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OCENIANIA WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ

 1. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu.
 2. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu lub ze względu na uwarunkowania psychofizyczne, nauczyciel powinien umożliwić uczniowi wykonanie tych zadań w alternatywny sposób.
 3. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może wpływać poziom jego kompetencji informatycznych.
 4. Podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich możliwości psychofizyczne, zróżnicowany poziom umiejętności obsługi narzędzi informatycznych i dostosowują poziom trudności zadań do możliwości uczniów.
 5. Nauczyciele nie mogą zadawać prac wymagających korzystania przez ucznia z drukarki.
 6. Jeżeli uczeń/rodzic nie przekaże wykonanej pracy w ustalonym przez nauczyciela terminie, otrzymuje przypomnienie o konieczności wywiązania się z obowiązku (nauczyciel wpisuje uczniowi „bz” – brak zadania).
 7. W przypadku dalszego braku zadania uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, którą może poprawić w sposób i terminie określonym przez nauczyciela.
 8. Nauczyciele w pracy zdalnej mogą przeprowadzać kartkówki, testy, sprawdziany, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości samodzielnego wykonania pracy przez ucznia.
 9. Nauczyciele w pracy zdalnej mają obowiązek udzielenia dokładnych wskazówek technicznych, w jaki sposób zadanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych powinno zostać wykonane.
 10. Nauczyciele w pracy zdalnej wskazują dokładny czas i ostateczny termin wykonania zadania, określając jednocześnie warunki ewentualnej poprawy, jeśli zadanie nie zostało wykonane w sposób prawidłowy lub zawiera błędy.

 

OBOWIĄZKI RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW

 1. Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek utrzymywania stałego kontaktu z nauczycielem w razie pojawiających się trudności w nauce lub innych przyczyn braku aktywności ucznia w procesie dydaktycznym, np. brak logowania, nieodrabianie zadań, brak odpowiedzi na wysyłane wiadomości.
 2. Rodzice mają obowiązek wspomagania dziecka w nauce zdalnej przez kontrolowanie udziału w zajęciach lekcyjnych, pomoc w przesyłaniu rozwiązań i kontaktowanie się z wychowawcami i nauczycielami podczas konsultacji na platformie Classroom.

 

INFORMACJE KOŃCOWE

 1. Obowiązuje zakaz nagrywania zajęć lekcyjnych, konsultacji i spotkań prowadzonych on-line.